Jesteś tu: » Strona startowa » Zasady rekrutacji do klasy I

Zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych

szkół podstawowych w Raciborzu

 

§ 1

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej są przyjmowane z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły, na podstawie Zgłoszenia ( Zał. 1.) rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

§ 2

 1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły, mogą być przyjęte do klasy pierwszej, jeżeli Szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego .
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na Wniosek ( Zał.2 ) obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka, składany do dyrektora Szkoły.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria  (Tabela 1)  :

Tabela 1

Lp.

 

Kryteria

Liczba punktów

Wymagane dokumenty

1.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka, o którego przyjęcie stara się rodzic/opiekun prawny dziecka

1

Oświadczenie rodzica

2.

Niepełnosprawność dziecka

1

Orzeczenie PPP

3.

Dziecko, które uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole/ placówce- dotyczy zespołów szkolno- przedszkolnych

3

Oświadczenie rodzica

 

 

 1. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń.
 2.  Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonej.

§ 3

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne  dzieci spoza obwodu Szkoły przeprowadza się zgodnie z harmonogramem (tabela 2) ogłoszonym na dany rok szkolny:

 

Tabela 2. Harmonogram rekrutacji dzieci spoza obwodu szkoły na rok szkolny 2014/2015

 

Rodzaj czynności

termin

Publikacja oferty

cały rok

Przyjmowanie wniosków składanych przez rodziców/opiekunów

 do 31.03.2016 r.

Publikacja listy zakwalifikowanych 

29.04.2016 r.

Publikacja list przyjętych

27.04.2016 r.

Rekrutacja uzupełniająca

do 26.08.2016 r.

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne do Szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
  1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i  niezakwalifikowanych;
  2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych;
  3. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do Szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego  zostało zakwalifikowane oraz złożono wymagane dokumenty.
 5.  Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska dzieci przyjętych i  nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

 

§ 4

 

 1.  O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej,  decyduje dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadku przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły.
 2. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 3. W przypadku przechodzenia  ucznia z jednego typu szkoły do innego typu szkoły o przyjęciu decyduje dyrektor szkoły. 

 

§ 5

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i  nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie dziecka mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do Szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/prawnego opiekuna z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 13.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka mogą wnieść do dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt. 15, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 6. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 7. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.

 

 

Pliki do pobrania

Poleć nasNapisz do nas

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2015"

Megamatma